OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Prodávající

Název: Mgr. Josef Losert
Sídlo: Zeyerova 16, 77200 Olomouc
IČ: 64952231
E-mail: infosafe(zav)infosafe.cz
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Okresním úřadem Olomouc
Koncesní listina „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ vydaná 17.11.1997
Živnostenský list „Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“ vydaný 1.1.1998

2. Základní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Mgr. Josef Losert, IČ: 64952231, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Okresním úřadem Olomouc, č.j. 1-97/03468 A (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.infosafe.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Vymezení pojmů

3.1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

3.2. Spotřebitelem je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3.3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem  se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách, která se vztahují na podnikatele.

4. Uživatelský účet

4.1. Webové rozhraní obchodu nepodporuje založení uživatelského účtu kupujícím. Kupující objednává zboží bez předchozí registrace.

4.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

5. Uzavření kupní smlouvy

5.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně i bez DPH, včetně všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající je plátcem DPH.

5.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li uvedeno jinak.

5.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

5.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

5.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

5.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „email kupujícího“).

5.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.6. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na email kupujícího.

5.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.9. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.10. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Aktuální dostupnost zboží bude potvrzena na základě dotazu ze strany kupujícího (telefonicky, mailem).

5.11. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

5.12. Prodávající nabízí na webovém rozhraní obchodu mimo jiné techniku, příp. software apod. sloužící k monitorování a sledování. Kupující objednáním těchto produktů prohlašuje, že je plnoletý, není zbaven způsobilosti k právním úkonům a je seznámen se souvisejícím právními předpisy upravujícími použití těchto produktů. Zároveň bere na vědomí, že veškeré příklady použití uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou pouze ilustrativní a slouží k vytvoření představy o teoretických možnostech využití konkrétního produktu. V žádném případě je nelze považovat za návod nebo pobídku k realizaci.

5.13. Obrázky a videoprezentace u zboží mohou mít pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce při doručování zásilek v rámci České republiky;

6.1.2. v hotovosti při osobním odběru dle telefonické dohody s kupujícím;

6.1.3. předem převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury, č.ú. 2900109721 / 2010, vedený v CZK u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) při doručování zásilek do České republiky;

6.1.4. předem převodem na účet na základě zálohové faktury, č.ú. 2900109721 / 8330, vedený v EUR u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) při doručování zásilek do Slovenské republiky.

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

6.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 5.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu spolu s dodávaným zbožím a na požádání kupujícího jej v elektronické podobě zašle na email kupujícího.

6.9. Pokud kupující zvolí platbu za zboží předem, prodávající nejdříve vystaví a odešle kupujícímu mailem zálohovou fakturu a po jejím uhrazení dodá objednané zboží spolu s daňovým dokladem – fakturou a vyúčtovanou zálohovou fakturou.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má u smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14)  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je ke stažení na webovém rozhraní obchodu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.3. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží by měl spotřebitel vrátit bez známek používání a úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

7.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí a zároveň potvrdí opravný daňový doklad, který prodávající kupujícímu po obdržení vráceného zboží odešle na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, případně také mailem na email kupujícího.

7.6. Jestliže spotřebitel zvolil při objednávce zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.8. Jsou-li společně se zbožím poskytnuty spotřebiteli dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně těchto dárků účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10. Prodej ve zvláštním režimu

10.1. Produkty označené na webovém rozhraní obchodu poznámkou "Prodej ve zvláštním režimu" nejsou určeny pro uvedení do provozu v ČR ve smyslu z.č. 22/1997 Sb. Některé takto označené produkty jsou z podstaty funkce radiovým vysílacím zařízením a pro svůj provoz tedy využívají frekvenční pásma, na kterých nelze tyto vysílače provozovat v ČR ani v rámci EU bez povolení Správce rádiového spektra (ČTÚ). Další takto označené produkty, které jsou připojitelné k JTS (telefonní lince), síťovému rozvodu 230V nebo k PC, nemusí splňovat povinné technické požadavky a bezpečnostní standardy dle NV č.426/2000 Sb. a NV 616/2006 Sb., v platných zněních.

10.2. Produkty dle odst. 10.1. nebudou prodány kupujícímu Spotřebiteli, ale pouze kupujícímu Podnikateli (s IČ) za současného vystavení Dodatku ke kupní smlouvě. V tomto dodatku je jasně vyjádřen záměr Podnikatele exportovat kupované zařízení mimo zónu EU, resp. do těch zemí, kde je její použití v souladu s místními předpisy. Produkty mohou být dále prodány organizacím a složkám s příslušnou výjimkou udělenou Správcem radiového spektra – ČTÚ, jako je policie, armáda ČR, vězeňská správa či další bezpečnostní složky státní správy nebo subjekty, kterých se výjimky týkají.

10.3. Kupující bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost v případě porušení ujednání dle čl. 10.2. a stává se tak osobou odpovědnou za uvedení výrobku na trh v EU se všemi právními důsledky vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb.

11. Záruční podmínky

11.1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení zboží.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a případně pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje zadávané na webovém rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 13.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

12.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

12.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. Doručování

14.1. Kupujícímu může být doručováno na email kupujícího.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Mgr. Josef Losert
Olomouc
1.2.2015