Logo
Po-Pá: 8:00-19:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Vše o nákupu
  3. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající

Název: Mgr. Josef Losert
Sídlo: Zeyerova 16, 77200 Olomouc
IČ: 64952231
e-mail: infosafe(zav)infosafe.cz
tel.: 776607667
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Okresním úřadem Olomouc
Koncesní listina „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ vydaná 17.11.1997
Živnostenský list „Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“ vydaný 1.1.1998
Prodávající je plátcem DPH.

2. Základní ustanovení

2.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Mgr. Josef Losert, IČ: 64952231, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Okresním úřadem Olomouc, č.j. 1-97/03468 A (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.infosafe.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.3.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.4.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Vymezení pojmů

3.1.     Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

3.2.     Spotřebitelem je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3.3.     Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách, která se vztahují na podnikatele.

4. Uživatelský účet

4.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Uzavření kupní smlouvy

5.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající je plátcem DPH.

5.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li uvedeno jinak.

5.3.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

5.3.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

5.3.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

5.3.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

5.4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.6.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.7.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.8.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.9.     Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Aktuální dostupnost zboží bude potvrzena na základě dotazu ze strany kupujícího (telefonicky, mailem).

5.10.    Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

5.11.    Prodávající nabízí na webovém rozhraní obchodu mimo jiné techniku, příp. software apod. sloužící k monitorování a sledování. Kupující objednáním těchto produktů prohlašuje, že je plnoletý, není zbaven způsobilosti k právním úkonům a je seznámen se souvisejícími právními předpisy upravujícími použití těchto produktů. Zároveň bere na vědomí, že veškeré příklady použití uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou pouze ilustrativní a slouží k vytvoření představy o teoretických možnostech využití konkrétního produktu. V žádném případě je nelze považovat za návod nebo pobídku k realizaci. Obrázky a videoprezentace u zboží mají pouze ilustrativní charakter.

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.1.1.     v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

6.1.2.     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

6.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3.     V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.4.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 5.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.5.     V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající informuje kupujícího o požadavku zálohové platby neprodleně.

6.6.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.7.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.8.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad - fakturu zašle prodávající kupujícímu spolu s dodávaným zbožím, případně jej na požádání zašle na elektronickou adresu kupujícího.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1.     Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má u smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující musí v takovém případě prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží by měl kupující vrátit bez známek používání a úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud to již není dobře možné - např. v mezidobí bylo zboží zničeno, poškozeno nebo spotřebováno, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, jestliže s ním nakládal nad míru nezbytnou k vyzkoušení jeho vlastností.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží!

7.4.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

7.5.     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.6.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí a zároveň potvrdí opravný daňový doklad, který prodávající kupujícímu po obdržení vráceného zboží odešle mailem na adresu kupujícího.

7.7.     Jestliže spotřebitel zvolil při objednávce zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.8.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.9.     Jsou-li společně se zbožím poskytnuty spotřebiteli dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně těchto dárků účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

8. Prodej ve zvláštním režimu

8.1.     V naší nabídce jsou některé produkty označené “Prodej ve zvláštním režimu“. Takto označené produkty nejsou určeny pro civilní sektor a nelze je prodat koncovému uživateli, ač jsou plně funkční a vztahuje se na ně 24 měsíční záruka. Jsou určeny pro subjekty s patřičnými výjimkami jako policie, armáda ČR, vězeňská správa a další složky státní správy nebo pro soukromé subjekty, které obdrží patřičnou výjimku. Lze je také exportovat do třetích zemí (mimo EU), pokud je tam provoz takových zařízení v souladu s místními předpisy.

8.2.     Některé tyto produkty jsou aktivní zařízení - vysílače, které využívají frekvenční pásma, na kterých nelze tyto vysílače bez povolení ČTÚ provozovat v České republice ani v ostatních zemích Evropské unie. Další zařízení, která lze připojit do elektrické sítě, na telefonní linku nebo do počítače nemusí splňovat příslušné technické požadavky.

8.3.     Objednáním a zakoupením této techniky bere kupující plně na vědomí charakter těchto výrobků. Zároveň prohlašuje, že tyto výrobky kupuje jako podnikatel pro export mimo Evropskou unii, případně jako technickou zajímavost pro studijní účely nebo rozebrání, nikoliv za účelem uvedení do provozu.

8.4.     Kupující si je plně vědom, že v případě porušení těchto podmínek nese veškerou odpovědnost za provoz takového zařízení, případně se stává osobou odpovědnou za uvedení na trh se všemi právními důsledky vyplývajícími ze zákona č. 22/1997 Sb.

8.5.     Informace o těchto produktech, příklady použití, příběhy z praxe a návody, které jsou uvedeny na stránkách www.infosafe.cz vztahující se k zařízením označených „Prodej ve zvláštním režimu“, jsou pouze ilustrativní a slouží výhradně pro studijní účely a orientaci v problematice.

9. Přeprava a dodání zboží

9.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

9.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

9.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

10. Práva z vadného plnění

10.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

10.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3.     Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

10.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu

10.6.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy infosafe@infosafe.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.5.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.6.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.7.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. Ochrana osobních údajů

12.1.     Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mgr. Josef Losert, Zeyerova 16, 77200 Olomouc, adresa elektronické pošty infosafe@infosafe.cz, telefon 776 607 667.

 

V Olomouci dne 1.1.2019

 

 

 

============== 

Příloha obchodních podmínek:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Odesílatel: (zde vložte jméno a příjmení spotřebitele, adresu, telefon, e-mail)

Adresát: (zde vložte jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a e-mail podnikatele)

Věc: odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku

Vzor textu: Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal produkt X v ceně Y Kč. Tento jsem od Vás obdržel dne dd.mm.rrrr, číslo faktury 123456. Dle občanského zákoníku využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží z důvodu... (můžete uvést důvod). Zakoupené zboží vracím na Vaši adresu.
Zaplacenou částku prosím vraťte ve 14-ti denní lhůtě na účet č.: 123456789/1234, vedený u (název banky).

S pozdravem

(jméno a příjmení spotřebitele)

V (místo) dne: dd.mm.rrrr

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz